Aktualności Aktualności

Terenowa narada gospodarcza

Podczas narady gospodarczej, która odbyła się 7 marca 2019 r., lubscy leśnicy omawiali aktualne tematy z zakresu ochrony i hodowli lasu.

Naradę prowadził zastępca nadleśniczego Piotr Cybulski. Część kameralna narady dotyczyła tematyki związanej z narastającym problemem masowego pojawu kornika ostrozębnego (Ips acuminatus) w drzewostanach sosnowych i obumierania zaatakowanych drzew.

 

Kornik ostrozębny (Ips acuminatus), fot. P. Mrowiński

 

Obserwowane wzmożone pojawianie się kornika ostrozębnego wiąże się z długotrwałymi okresami suszy, która miała miejsce w ostatnich latach oraz obniżaniem się poziomu wód gruntowych na terenie Nadleśnictwa Lubsko - zjawiska  spowodowanego m.in. działalnością  kopalni odkrywkowych węgla brunatnego znajdujących się po stronie niemieckiej.

Ta sytuacja powoduje także zamieranie świeków w wyniku żerowania kornika drukarza (Ips typographus) oraz aktywnością innych gatunków owadów żerujących w drewnie, co przekłada się na obniżenie wartości rynkowej drewna oraz kłopoty z jego sprzedażą.

W związku z powyżej opisanymi problemami, starszy specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i łowiectwa Aneta Gawron  oraz zastępca nadleśniczego Piotr Cybulski omówili Zarządzenie nr 8 Dyrektora RDLP w Zielonej Górze dotyczące szczegółowych zasad postępowania z drzewami zasiedlonymi (obumierającymi i martwymi) przez kornika ostrozębnego. 

Podczas terenowej części narady odbyło się szkolenie dotyczące biologii kornika ostrozębnego i obserwacji skutków jego wzmożonego pojawu, a także prezentacje dobrych praktyk doświadczonych leśniczych w zakresie sposobów odnowienia lasu.

Nadleśniczy Leszek Banach omówił znaczenie metody naturalnego odnowienia lasu1 (film poniżej).

 

 

Leśniczy Leśnictwa Nowa Rola Mirosław Rasilewicz przedstawił praktyczne wnioski ze stosowania metody odnowienia lasu z zastosowaniem sztucznego wysiewu nasion sosny do gleby przy wykorzystaniu siewnika ręcznego (film poniżej). 

 

 

Leśniczy Leśnictwa Marianka Krzysztof Morgaś podzielił się doświadczeniem z wieloletniego stosowania odnowienia drzewostanów sosnowych na siedliskach boru świeżego metodą naturalnego obsiewu z zastosowaniem rębni częściowej (rębnia IIa)2

Leśniczy leśnictwa Zasieki Bronisław Kotwicki zaprezentował odnowienie naturalne uzyskane przez obsiew boczny.

Starszy specjalista SL ds. zagospodarowania lasu i nasiennictwa Lidia Niewiadomska przypomniała zasady i kryteria uznawania odnowień naturalnych.

Słowniczek:

1. Odnowienie lasu -  wprowadzanie nowego pokolenia lasu sztucznie lub naturalnie na miejsce dotychczasowych drzewostanów wyciętych w ramach użytkowania lasu lub zniszczonych przez klęski żywiołowe lub na skutek starości drzew.

2. Rębnia IIa - sposób zagospodarowania lasu polegający na wycięciu części drzew dojrzałego drzewostanu i pozostawieniu pojedynczych drzew, z których dokona się obsiew nasion i naturalne odnowienie lasu na tej powierzchni.

Więcej terminów z dziedziny gospodarki leśnej: ENCYKLOPEDIA LEŚNA