Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Projekt Ochrony Przeciwpożarowej

„Przebudowa dostrzegalni przeciwpożarowej Dłużek w Leśnictwie Jasień zlokalizowanej w Lubsku na działce nr 160 obręb 7, jednostka ewidencyjna miasto Lubsko" oraz „Zakup samochodu patrolowo-gaśniczego".

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:
• rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
• szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
• dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
• skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:
• rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
- budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
- zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
- doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
- budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
• wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
- zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu:
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł.

Wśród wspomnianych jednostek Lasów Państwowych swój udział w projekcie zgłosiło również Nadleśnictwo Lubsko – z zadaniami pod nazwą:

„Przebudowa dostrzegalni przeciwpożarowej Dłużek w Leśnictwie Jasień zlokalizowanej w Lubsku na działce  nr 160 obręb 7, jednostka ewidencyjna miasto Lubsko" oraz  „Zakup samochodu patrolowo-gaśniczego".