Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, np. śródleśne oczka wodne, bagna, torfowiska, stanowiska rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenie Nadleśnictwa Lubsko znajduje się 17 użytków ekologicznych.
Użytkami ekologicznymi na terenie Nadleśnictwa Lubsko najczęściej są fragmenty ekosystemów wodno-błotnych. Najciekawsze z nich to torfowiska niskie i przejściowe z rzadkimi gatunkami roślin.
 
Najcenniejszym użytkiem ekologicznym są „Ruskie stawy" o powierzchni 27,15 ha.
Występują tu m.in. siedliska: brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych z cennymi zbiorowiskami roślin, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, przygiełkowiska, torfowiska zasadowe oraz torfowiska nakredowe. Znajdują się tam również ostoje i żerowiska rzadkich i chronionych gatunków ptaków, m.in. kszyka, żurawia, czajki i bielika oraz stanowiska kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej.
 
Walory przyrodnicze i krajobrazowe omawianego obszaru nadają mu bardzo wysoką rangę naukową (Rosadziński, 2008).